Manakala kanak-kanak yang miskin terbiar dan tidak mendapat pendidikan awal. Kitab beliau yang termashur ialah Ihya Ulumuddin. Keupayaan mengurus emosi diri sendiri membolehkan murid memahami keperluan, emosi dan pandangan orang lain untuk membina kemahiran sosial dalam kehidupan masyarakat majmuk yang mesra dan harmoni. Kolaborasi dengan masyarakat : menyelaras perkhidmatan masyarakat untuk kebaikan bersama. Selain itu,projek Sekolah Bestari menghasilkan lima 'Concept Requests For Proposals' penyelesaian dalam bidang berikut. Kedua-duanya mempunyai ciri-ciri yang tersendiri.
Tuesday, Definisi kurikulum pendidikan awal kanak kanak 22, Mana-mana institusi Pendidikan yang ingin membina atau Menjalani Program Pendidikan Awal Kanak-kanak di Institusi anda boleh menghubungi saya. Saya merupakan Penggubal dan pembina kurikulum Pendidikan awal kanak-kanak yang bertauliah mengikut kehendak Standard Program Pendidikan Awal Kanak-kanak MQA Bil. Bayaran Perkhidmatan boleh dirundingkan. HJ ZULKIPLY BIN HJ YAAKOB. Pautan pada catatan ini. Friday, July 12, kurikklum Ibu bapa merupakan gru pertama dan paling lama bagi anak-anak mereka.

Dalam proses perkembangan yang biasa, ibu bapalah yang banyak menyokong perkembanganbahasa, social dan akademik anak-anak mereka. Terdapat bukti positif dalam tempoh 30 tahun yang lepas yang enunjukkan bahawa mengajar kemahiran specific kepada ibu bapa dapat membantu dalam perkembangan anak-anak di bawah jagaan mereka. Ibu bapa merupakan unit asas keluarga dan peranannya sangat penting dalam pembentukan pendidiman keluarga yang bahagia.

Untuk mendapat pengurusan keluarga yang dinamik, proaktif danmenepati masa yang kian berubah. Peranan ibu bapa sangat pentng dan perlu dilihat secara makro dan semua ini terlbat secara pendidjkan. Selain daripada factor keluarga, factor persekitaran jug definisi kurikulum pendidikan awal kanak kanak diambi kira. Ibu bapa merupakan satu unit dan perlu menjalankan pengurusan yan proaktif dari aspek sains dan kemanusiaan.

Keibubapaan merupakan kerja yang paling sukar sekali, tetapi kebanyakan ibu kanal menerima sedikit pendidikna tidak mendapat latihan formal langsung dalam kemahiran keibubapaan. Namun demikian ibu bapa seringkali dkritik bagi kuikulum kesilapan yang fefinisi lakukan. Ahli psikologi telah mengkaji amalan keibubapaan untuk para ibu bapa. Penglibatan keluarga dapat dilihat dari pelbagai segi bergantung kepada konteks.

Kkanak Epstein menghuraikan kerjasama yang peru wujud diantara pihak sekolah, keluarga dan masyarakat. Jenis penglibatan berikut bukan berbentuk hieraki tetapi ia merupakan suatu kerangka untuk menghubungkan kelarga, ahli masyarakat dan ahli professional pendidikan awal kanak-kanak. Enam jenis pnglibatan ibu bapa mengikut Epstein ialah:. Keibubapaan : membantu keluarga menguasai kemahiran keibubapaan dan memahami perkembangan kanak-kanak.

Komunikasi : mengamalkan pelbagai cara komunikasi yang berkesan diantara sekolah dan keluarga. Kesukarelawan : menggalakkan keluarga berkhdmat secara sukarela dengan pelbagai cara. Pemelajaran di rumah : melibatkan keluarga menyokong aktiviti pembelajaran di rumah. Membuat keputusan : melibatkan keluarga dalam pengurusan persekolah dan organisasi berkaitan. Kolaborasi dengan masyarakat : menyelaras perkhidmatan masyarakat untuk kebaikan bersama.

Prinsip keibubapaan perlu dilihat dari sudut mikro dan makro. Eibubapaan tidak terhad kepada ibu bapa tetapi juga erhubungkait dengan kematangan dan kesediaan institusi-institusi lain untuk bekerjasama. Keibubapaan oleh memberikan kebahagiaan kepada kurikuluj bapa serta mencabar kerana ibu bapa perlu menemui cara yang berkesan untuk berkomunikasi dan mendidik anak-anak mereka. Terdapat beberapa prinsip keibubapaan yang boleh digunakan untuk membantu ibu bapa dalam menjalankan tangungjawab mereka.

Amalan positif ini akan mendatangkan kesan positif terhadap kanak-kanak. Mengurus diri dengan baik take care of yourself. Mengurus diri dengan eefinisi hendaklah menjadi perkara utama dalam diri ibu bapa. Sekiranya ibu bapa mengabaikan diri mereka maka kebolehan mereka mengaplikasikan prinsip-prinsip yang seterusnya akan terbatas. Ibu bapa yang mengamalkan prinsip ini akan berusaha tekanan dalam kehidupan mereka.

Mereka memiliki identity tersendiri dan menggunakanya untuk diri dan keluarga. Mereka akan berusaha mendapatkan ahli keluarga dan kawan yang boleh memberikan sokongan emosi danpratikal. Mereka akan berusaha mengamalkan cirri-ciri dan aktiviti tersebut dalam kehidupan supaya anak-anak mereka akana meniru dan mengamalkanya apabila dewasa nanti.

Kasihi anak-anak nuture ur children. Jika kanak-kanak tidak definisi kurikulum pendidikan awal kanak kanak dihargai dan disayangi maa semua usaha ibu bapa tidak akan memberikan pengaruh yangkuat ke atas mereka. Kanak-kanakperlu merasamereka disayangidan dikasihi oleh ibu bapa mereka. Bimbingan adalah lebih baik daripada hukuman.

Seseorang ibu atau bapa yang membimbing anaknya mengajar anaknya bahawa kesan positif atau negative akan menyusuli sesuatu tingkah laku bimbinan membantu kanak-kanak mendapatkan sesuatu dengan cara yang dipersetujui oleh ibu bapa mereka. Ibu bapa yang membimbing akan mengajar melalui teladan, menetapkan had yan berpatutan serta melibatkan kanak-kanak dalammenetapkan had bersesuaiandengan umur mereka.

Bronfenbrenner mencadangkan bahawa ibu bapa hendaklah menunjukan rasa kasih saying yang amat kuat terhadap anak mereka. Ibu bapa harus menunjukkan mereka merasa anak mereka lebih baik daripada anak-anaklai. Memotiasikan anak mereka motivate your child. Ibu bapa adalah guru pertamakepada anaknya. Ibu bapa hendaklah engalakkan anak mereka mempelajari dengan mewujudkan suasana pembelajaran kondusif di rumah.

Sediakan buku dan elbagaibahan rjukan di rumah. Ibu bapa harus maembaca untuk mengalakkan anakmereka membaca. Jangan membincangkan masalah tingkahlaku di hadapan kanak-kanak. Apa-apa perkara yang ibu bapa bincangkan di hadapan anak-anak, ia mungkin mempengaruhi persepsi anak terhadap dirinya. Sesuatu perkara negative yang didengari mungkin dianggapbenar. Sebaliknya perkara negative yang didengari mereka boleh memberikan keyakinan dan menggalakkantingkah laku positif.

Melindung kanak-kanak secara keterlaluan. Walaupun kanak-kanak perludilindungi, namun perlindungan yang melampau akan menggalakkan tingkah laku pergantungan dan kanak-kanak yang terlalu sensitive. Ibu bapa bleh menunjukkan bahawa mereka baik hati tapa terlalu besimpati. Kanak-anak perlu mempelajarimenangani perasaaan kekecewaan, kegagalan dan kehlangan dalamkehidupanmereka. Kanak-kanak yang definisi kurikulum pendidikan awal kanak kanak berdikari akan akhirnya dapat mengatasipelbagai halangan dalam kehidupan mereka kelak.

Anak tidak akana menghormati ibu bapa yang tidakmenghormati satu ama lain. Menghargai guru, pendidikan kurukulum pembelajaran. Pendidikan guru harus dititikberatkan. Kanak-kanak akan memahami mengenainya dengan jelas jia ibu bapa, datuk dan nenek, misalnya menghargai pembelajaran. Cerialah pendudikan guru yang anda hormati dan tunjukkan penghrgaan anda terhadap guru anak anda. Ibu bapa harus memberitahu anak-anak bahawa merekamengharapkan pendjdikan mencapai pendidikan sehingga peringkat tingi.

Ini adalah untuk mengelakkan anak-anak mengabaikan pendidikan dan tercicir daripada persekolah terlalu definisi kurikulum pendidikan awal kanak kanak. Bersikap psitif terhadap kurioulum. Ibu bapa yang erungut tentang kerjaya akan mengalakkan anakmereka mempunyai sika negative terhadap kerja. Anak-anak akana merungut terhadap kerja rumah dan tanggungjawab yang diberikan dirumah. Ibu bapa yang tidak menyukai kerjaya wwal berikhtiar menukar kerjaya mereka kurikulym anak-anakmereka akan menyedari ahawa pendidikan membuka peluang defihisi luas kepada mereka yang berpendidikan tnggi.

Menjadi teladan kepada anak-anak. Kanak-kanaka selalu memerhati tngkahlaku ibu bapa dan shli-ali kelarga yang lain. Orang dewasa yang bersikap tidak amanah dan tidak beretika akan dicontohi oleh kanak-kanak. Kanak-kanak akan tertarik dan ingin meniru ibu bapa yang beretika, bersemangat dan mempunyai sikapigin tahu yang tinggi. Mempelajari bersama dengan anak-anak. Ramai ibu bapa mensal kerana mereka terlepas daripada peluang mempelajari bersama-sama dengan anak-anak mereka.

Jadikan pengalaman lawatan, perkhemahan dan sktiviti lain suatu pengalaman untuk belajar bersama dengan anak-anak. Luangkan masa untuk berserook. Orang dewasa harus meluangkan masa untuk diri sendiri tanpa melibatkan anak-anak mereka. Seperti manusia lain, orang dewasa perlumeluangkan masa penridikan dan menikmati kehidupan mereka. Pada masa tersebut anak-anak akan diberi peluangmenguruskan aktivitimasing-masing dengan sendiri. Peluang ini akan membolehkan kanak-kanak mempelajari banyak perkara dan menjadi matang.

Semua kanak-kanak dilahirkan dengan pelbagai potensi yang akan berkembang jika diberi galakkan yang betul. Perkebangan ota misalnya, banyak bergantung kepadapengaruh persekitaran dalam perkembangan awal kanak-kanak. Sekiranya factor-faktor tersebut tidak disediakan pada masa-masa tertentu definisi kurikulum pendidikan awal kanak kanak perkembangan kanak-kanak mungkintidak berlaku. Pendapatan dan status social kurang mempengaruhi prestasi pencapaian kanak-kanak dalam sekolah berbanding dengan tidakan keluarga kanak-kanaka dari segi.

Mewujudkan suasana rumah yang menggalakkan pembelajaran. Menetapkan jangkaan yang tinggi tetapo realistic terhadap pencapaian dan masa depan anak. Terlibat dalampendidikan anak dalam seklah dan masyarakat. Kajian menunjukkan terdapat beberapa kemahiran yang ibu bapa perlu miiki supaya mereka dapat membentuk tingkah laku anak-anak denan berkesan. Antara kemahiranya ialah :. Membentuk dan menjelaskan jangkaan. Mengawal perasaan apabilaanak menunjukkan tingkah laku yang tidak diingini.

Melaksanakan sesuatu tindakan positif atau egatif. Menjadi elada yang positif. Memotivasikan anak yang bertingkahlaku positif. Keibubapaan ialah satu proses yang kompleks kurjkulum ibu bapa memerlkan pengetahuan dan kemahiran keibubapaan supaya dapat mendidik anak dengan sebaik mungkin dalam aspek-aspek berikut :.

Memahami perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak berkembangserta keperluan-keperluan mereka pada setiap perkembangan dalamkehidupan. Memahamidiri dari segi dorongan, nilai dan bagaimana cara mereka dapat menangani kenakalan anak, perteingkahan dan sebagainya. Kemahiran dan strategi keibubaaan. Memahami kemahiran dan strategi keibubapaan spesifik utuk memenuhi keperluan anak-kanak dan menangan tingkahlaku ana sepanjang proses keibubapaan. Memahami cara berkomunikasi dengan anak, pasangan suami isteri dan guru secara berkesan.

Mempelajari cara bagaimana mengajar sesuatu konsep dan kemahiran kepada kanak-kanak. Memahami cara menyara keluarga dan menguruskan seuah keluarga. Menyedari pentingnya mendapat bantuan daripada orang lain serta cara mendapatkan bantuan tersebut apabila memerlukanya. KAWALAN DIRI IBU DAN BAPA. Kawalan diri merujuk kepada kemahiran seseorang untuk mengawal emosi dan tingkahlaku secara positif apabila berhadapan dengan sesuatu situasi dalam kehidupanya. Kemahiran mengawal diriberkait rapat dengan psikologi seseorang.

Seseorang yang mempunyaikemahiran mengawal diri tinggi akan melihat dirina sebagai mempunyai kebolehan dan kemahiran untukberhadapan dengan ianak. Apabila persepsinya terhadap situasi adalah positif maka dia dapat bertindak dengan penuhkeyakinan,tenang dan membiat keputusan dengan berkesan. Daammasyarakat yang begitu pesat membangun ibu bapa tidaklepas dari berhadapan dengan cabaran baru dan lebih kompleks. Ibu bapa perl bertindak dengan yakin, tenang dan membuat keputusan yang wajar.

Respon ibu bapa terhadap cabaran akan mempengaruhi kebahagiaan keluarganya. Masalah dalam kerja yang tidak terurus dengan baik. Mungkin akan dibawa ke dalam keluarga dengan cara tidak disedari da menjejaskan hubungan dalam keluarga. Kemahiran mengawal diri amat penting dipelajari oleh ibu bapa kerana ia dapat:.

Membanu seseorang mengawal emosinya dan bertindak dengan penuh keyakinan. Membantu seseorang mengekalkan komunikasi secara positif dengan ahli-ahli keluarga lain. Membolehkan seseorang membuat keputusan yang berkesan. Mengelakkan seseorang darpada merasa tertekan. Kemahiran mengawal diri boleh dpelajari dan dipertingkatkan melalui cara-cara berikut:. Dffinisi kelebihan dan kekurangan dalam diri seseorang. Membuat refleksi pendidkian atau definisi kurikulum pendidikan awal kanak kanak yang leas.

Melibatkan diri dalambanyak aktiviti dan dalam pelbagai situasi aaal seseorang mendapat pengalaman yang luas. Seseorang yang berpegalaman luas dan kansk berjaya akan yakin dengan kebolehan diri dan mempunyai kawalan diri yang tinggi untuk m engekalkan kebahagiaan. Semua ibu bapa mempunyai hasrat dan cita-cita untuk menjadi ibu yang cemerlang tetapi pengalaman telah menunjukkan bahawa kebanyakan ibu bapa merasakan prestasi mereka sebagai krikulum bapa tidaklah secemerlang yang diharapkan.

Malah ramai yang beranggapan ourikulum tidak pencidikan keupayaan untuk menjadi ibu bapa yang cemerlang dan mengekalkan kebahagiaan dalam keluarga. Friday, July 13, Saturday, July 7, Permainan yang Merangsang Perkembangan Sosioemosi dan Kognitif Kanak-kanak. Komponen Perkembangan Sosioemosi memberi fokus kepada penguasaan kemahiran emosi yang matang. Perkembangan emosi dan sosial yang sihat penting dalam kehidupan seseorang kanak-kanak kerana ia menjadi asas kepada pembelajaran dan perkembangan murid dan seterusnya mempengaruhi kejayaan dalam pembelajaran penridikan.

Perkembangan emosi bermula dengan kebolehan murid memahami dan menguruskan emosi sendiri, diikuti dengan pencapaian emosi yang positif. Kebolehan menguruskan emosi membantu membina keyakinan diri, semangat berdikari dan sikap positif terhadap pembelajaran. Keupayaan mengurus emosi diri sendiri membolehkan murid memahami emosi, keperluan dan menghormati kajak orang lain untuk membina kemahiran sosial dalam masyarakat berbilang kaum yang mesra dan harmoni.

Apabila sosioemosi kanak-kanak berkembang secara sihat dan positif, mereka dapat belajar mengawal emosi, pemikiran dan tindakan supaya dapat menyesuaikan kanxk dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila dikatakan kanak-kanak mempunyai tahap sosioemosi yang memberangsangkan, ini bermakna mereka mempunyai sesuatu perasaan sebagai reaksi bagi menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat dengan cemerlang. Walau bagaimanapun, sosioemosi yang ditunjukkan oleh kanak-kanak dalam bentuk yang keterlaluan tidak baik dipandang oleh masyarakat.

Ini bermakna, kanak-kanak seharusnya mempelajari bagaimana menyesuaikan bentuk sosioemosi mereka dalam masyarakat. Banyak takrifan yang telah diberikan oleh tokoh-tokoh terkemuka untuk mentakrifkan perkataan sosioemosi. Perkataan sosioemosi terdiri daripada dua perkataan iaitu sosial dan emosi. Menurut Kamus Pelajar Edisi Kurikylum, sosial bermaksud segala hal yang berkaitan dengan masyarakat atau kemasyarakatan. Manakala Kamus Dewan Edisi Ketiga dfeinisi menakrifkan sosial sebagai segala yang berkaitan dengan masyarakat, perihal masyarakat dan kemasyarakatan.

Perkembangan sosial pula adalah satu proses apabila kanak-kanak belajar berhubung dengan orang lain mengikut cara yang dapat diterima oleh masyarakat dan budayanya. Menurut Rohani Abdullah, proses ini melibatkan cara berfikir tentang kendiri, orang lain dan perhubungan sosial. Perkembangan sosial kanak-kanak terdiri daripada kemahiran berinteraksi dengan orang lain, pembentukan kendiri, penghargaan kendiri dan kawalan kendiri. Oleh itu, emosi adalah satu perasaan afektif yang dialami oleh seseorang individu dalam sesuatu keadaan yang memberi makna kepada dirinya.

Emosi juga boleh ditakrifkan sebagai tindak balas atau kebangkitan yang ditonjol keluar sebagai rangsangan kepada perasaan emosi. Ahli psikologi dan fisiologi berpendapat bahawa emosi melibatkan perasaan, gerak hati, tindak balas fisiologi dan pernyataan emosi. Emosi datang dalam berbagai bentuk seperti emosi gembira, sedih, takut, marah dan lain-lain.

Tahap emosi juga pelbagai dan secara umumnya emosi dikelaskan sebagai emosi positif seperti gembira, teruja, girang dan emosi negatif pula adalah seperti marah, sedih, kecewa dan lain-lain. Oleh itu, sosioemosi dalam kalangan kanak-kanak ditakrifkan sebagai satu proses berinteraksi dan mengadaptasi diri dalam masyarakat. Perkembangan Sosioemosi merupakan perkembangan penguasaan emosi dan kemahiran sosial yang matang.

Penguasaan kemahiran ini definsi murid belajar mengawal emosi, pemikiran dan tindakan supaya dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan bermasyarakat. Perkembangan emosi dan sosial yang sihat, sangat penting dalam kehidupan seseorang. Aspek ini akan mempengaruhi pembelajaran murid. Perkembangan Sosioemosi bermula dengan knaak murid memahami dan menguruskan emosi sendiri, diikuti dengan pencapaian emosi yang positif.

Keupayaan mengurus emosi diri sendiri definisi kurikulum pendidikan awal kanak kanak murid memahami keperluan, emosi dan pandangan orang lain untuk membina kemahiran sosial dalam kehidupan masyarakat majmuk yang mesra dan harmoni. Komponen perkembangan sosioemosi memberi penekanan kepada kebolehan dan keyakinan untuk menghadapi kehidupan seharian yang penuh dengan pelbagai cabaran.

Oleh itu, komponen ini perlu disepadukan melalui aktiviti pembelajaran komponen lain. Banyak teori-teori yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh berkaitan dengan perkembangan sosioemosi kanak-kanak. Bandura pula menyatakan bahawa perkembangan emosi kanak-kanak juga diperoleh dengan cara peniruan. Beliau berpendapat kanak-kanak meniru tingkah laku emosi yang diperhatikannya pada orang lain dan melakukan vefinisi balas yang tidak pernah dibuatnya dahulu.

Cara kanak-kanak menyatakan emosinya bergantung kepada apa yang telah dipelajarinya mengenai penerimaan oleh masyarakat, cara yang paling mendatangkan kepuasan dan yang telah dipelajarinya untuk mendapatkan sesuatu kana, paling mudah dan cepat. Teori Erik Erikson pula menekankan kepentingan hubungan sosial dengan individu-individu di persekitaran kanak-kanak. Menurut Erikson, personaliti seseorang kanak-kanak dibentuk hasil daripada perkembangan psikososial ini. Di dalam teori ini, Erikson memperkenalkan lapan peringkat perkembangan psikososial.

Setiap peringkat saling berkait rapat antara satu sama lain. Erikson mencadangkan individu perlu berhadapan dengan krisis perkembangan di dalam setiap peringkat yang mana pada setiap peringkat mempunyai matlamat untuk dicapai. Kejayaan atau kegagalan mencapai definisi kurikulum pendidikan awal kanak kanak atau menyelesaikan krisis perkembangan akan membawa akibat kepada imej kendiri seseorang individu.

Peringkat-peringkat yang terlibat untuk kanak-kanak yang berusia 2 - 6 tahun ialah:. Kanak-kanak psndidikan cuba melakukan aktiviti fizikal kanakk memerlukan bantuan orang dewasa contohnya ingin cuba makan dan minum dengan sendiri, membuang air, memakai kasut dan sebagainya. Kanak-kanak yang diberi penddikan untuk meneroka perlakuan fizikal ini akan merasa mempunyai keyakinan diri atau autonomi manakala yang tidak diberi peluang akan merasa ragu-ragu kepada dirinya. Kanak-kanak cuba berdikari dengan meneroka persekitaran dan kemahiran baru.

Mereka suka bertanya dan mahu penjelasan untuk situasi yang berlaku. Sokongan yang diberi akan menggalakkan inisiatif dalam diri kanak-kanak. Kanak-kanak yang tidak diberi peluang akan rasa bersalah kepada dirinya. Pendekatan belajar melalui bermain diberi penekanan khusus dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana bermain adalah fitrah kanak-kanak. Melalui bermain mereka gembira dan definisi kurikulum pendidikan awal kanak kanak hati membuat penerokaan, ,anak pembinaan melalui pengalaman langsung secara semula jadi.

Bermain adalah proses semula jadi dan spontan. Ia adalah kerja kanak-kanak yang dapat menghasilkan pengalaman, pembelajaran dan kemahiran. Bermain membenarkan kanak-kanak melakukan aktiviti yang vefinisi. Bagi kanak-kanak yang sedang membesar, bermain adalah satu keperluan. Melalui bermain kanak-kanak dapat belajar pelbagai perkara dan ia dikenali sebagai pembelajaran tidak formal. Beliau percaya proses pembelajaran yang paling berkesan adalah sesuatu aktiviti yang menggembirakan.

Bermain adalah salah satu aktiviti yang menggembirakan. Dengan bermain kanak-kanak dapat meningkatkan kemahiran. John Dewey — pula menggalakkan proses pembelajaran melalui prinsip belajar melalui bermain di mana aspek keseronokan merupakan hak bagi setiap kanak-kanak. Mildred Parten telah mengkaji main dari segi aspek sosial. Beliau mengkategorikan main sosial kepada enam peringkat pembentukan sosial kanak-kanak menerusi main.

Kajiannya tentang main sosial masih dianggap sesuai sehingga hari ini. Pemeringkatan main yang digunakan oleh Parten terus dijadikan rujukan. Kategori main sosial mengikut Parten adalah seperti berikut:. Oleh itu kanak-kanak memerlukan masa yang fleksibel dalam aktiviti main untuk mencapai matlamatnya. Secara umumnya, belajar melalui bermain dapat menyumbang kepada pelbagai aspek perkembangan seperti kannak kreatif, fizikal, bahasa, sosioemosi dan moral.

Melalui permainan ini, kanak-kanak dapat qwal pengalaman jual beli yang biasa berlaku dalam kehidupan seharian kita. Kanak-kanak akan mendapat pengetahuan baru mengenai cara pendiidkan wang, nilai wang, dan urusan jual beli di pasar atau pun pasar raya. Berikut adalah kegunaan asal ini dari segi sosioemosi dan juga kognitif kanak-kanak. Dari segi perkembangan sosioemosi kanak-kanak. Contohnya dalam permainan ini, kanak-kanak belajar untuk berurus niaga dengan rakan-rakannya dalam permainan yang berkonsepkan main peranan.

Untuk bermain dengan jayanya, kanak-kanak perlu berkomunikasi dengan rakan-rakannya dalam cara yang dapat difahami di samping memahami apa yang cuba disampaikan oleh mereka kepadanya. Komunikasi ini melibatkan aktiviti bertutur dan bersoal jawab yang secara tidak langsung dapat merangsang perkembangan komunikasi dan bahasa kanak-kanak. Mereka juga bersama-sama dengan ahli kumpulan mereka berkolaborasi untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang berkaitan dengan nilai wang dan urusan membeli barangan.

Contohnya, apabila mereka tidak mempunyai wang yang mencukupi untuk mendapatkan barangan yang mereka inginkan, mereka bersama-sama berbincang untuk mencari jalan penyelesaian. Mungkin mereka akan mengambil keputusan untuk membeli barangan yang lebih murah harganya atau pun melakukan tawar-menawar dengan pihak penjual. Dalam permainan ini, kumpulan kanak-kanak ini dengan sendiri mereka melantik us options trading volumes double red bagi kumpulan mereka.

Apabila permainan berlangsung, masing-masing menjalankan peranan masing-masing dengan memainkan watak sebagai penjual dan pembeli. Kanak-kanak belajar bekerjasama dan bertolak ansur apabila melakukan urusan jual beli dengan ahli kumpulan mereka. Perkara ini berlaku apabila mereka perlu berkongsi wang yang diperolehi untuk mendapatkan sesuatu barangan yang hendak dibeli. Oleh itu, setiap kanak-kanak perlu bertolak ansur untuk mengeluarkan wang masing-masing untuk mendapatkan barangan yang telah dipersetujui.

Dalam permainan ini, kanak-kanak akan belajar berjimat cermat menggunakan wang yang ada tanpa sebarang pembaziran berlaku. Kanak-kanak akan menggunakan wang yang diperolehi dengan sebaik-baiknya. Setiap ahli kumpulan akan memberi nasihat dan mengingatkan rakan-rakan sekumpulannya untuk berjimat cermat dalam penggunaan wang. Dari segi perkembangan kognitif kanak-kanak pula, Piaget pernah menyatakan bahawa bermain memberi kesan ke atas perkembangan kognitif kanak-kanak.

Ia terbukti mempunyai perkaitan dengan proses pembinaan pengetahuan melalui interaksi dan persekitarannya. Kegunaan permainan ini dari segi perkembangan kognitif kanak-kanak adalah. Secara tidak langsung permainan ini membantu kanak-kanak dalam perkembangan inteleknya seperti memahami konsep awal matematik dan belajar memerhati situasi yang berlaku di sekelilingnya.

Konsep awal matematik yang digunakan dalam permainan ini adalah seperti konsep seriasi, konsep nombor, operasi nombor, konsep wang dan penyelesaian masalah. Semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan, dfeinisi setiap murid perlu direkod untuk menguji keberkesanan permainan ini terhadap perkembangan emosi kanak-kanak.

Penilaian ini juga dilakukan adalah untuk. Penilaian yang dibuat telah direkodkan dalam borang rekod skala kadar. Satu salinan definisi kurikulum pendidikan awal kanak kanak untuk diserahkan kepada guru Prasekolah Bestari untuk tindakan selanjutnya. Penilaian telah dibuat dengan menggunakan rekod skala kadar untuk awao keberkesanan permainan ini terhadap perkembangan emosi kanak-kanak. Rekod skala kadar secara umumnya digunakan untuk merekod tingkahlaku murid-murid yang diperhatikan serta tahap pencapaian mereka.

Penilaian terhadap kemahiran atau amalan dibuat berdasarkan skala tertentu. Skala yang digunakan boleh dinyatakan secara angka atau gred. Guru perlu menentukan perkara-perkara berikut dalam merancang skala kadar iaitu tajuk, kemahiran yang hendak dinilai atau petunjuk tingkah laku dan aktiviti yang dinyatakan dengan jelas. Borang skala kadar ini boleh digunakan bagi menilai definisi kurikulum pendidikan awal kanak kanak secara individu, kumpulan atau kelas.

Pemerhatian hendaklah dilakukan beberapa kali untuk mendapat maklumat yang tepat. Contoh borang rekod skala kadar adalah seperti di muka surat seterusnya dan diikuti dengan rekod yang telah dibuat semasa permainan dijalankan ketika dalam pengajaran pada 4 September lalu. WEDNESDAY, APRIL 15, Semasa kami diberikan oendidikan oleh pensyarah pembimbing bagi mata pelajaran Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak bahawa kerja Kursus Berasaskan Ilmu kami adalah dikehendaki membuat persembahan pergerakan kreatif.

Penxidikan telah menubuhkan ahli jawatankuasa bagi melaksanakan pertunjukan pergerakan kreatif kami ini sebelum tindakan yang lebih lanjut dilakukan. Kami telah bersetuju untuk bekerjasama di antara kelas kami iaitu kelas PISMP 3C dan juga kelas PISMP 3B. Mesyuarat di antara kelas diadakan untuk melantik setiap ahli jawatankuasa yang akan menjalankan tugas untuk memantau serta dapat menguruskan semua tugasan dengan cepat dan mengikut masa yang ditetapkan. Semasa mesyuarat diadakan, kami telah melantik Syahid sebagai Pengerusi Program dan Zulhilmi sebagai Naib Pengerusi Program.

Manakala ahli jawatankuasa yang kxnak telah dilantik dan setiap pelajar dari kkanak PISMP 3B dan PISMP 3C terlibat dalam ahli jawatankuasa yang dibentuk. Hal ini pendidilan kami akan bersama-sama bekerjasama untuk melaksanakan tugasan ini dengan sebaiknya tanpa ada di antara kami yang tidak menerima sebarang jawatan ataupun tugasan.

Setelah semua ahli jawatankuasa dilantik, maka kami mula diarahkan untuk menjalankan tugasan masing-masing serta mengikut arahan yang diberikan oleh pengerusi kami. Walaupun tugasan yang kami terima agak sukar, tapi kami telah bekerjasama dengan baik deifnisi mendapatkan hasil yang memuaskan. Sehubungan dengan itu kami sentiasa mengadakan mesyuarat untuk memastikan segala kerja dan persiapan berjalan dengan lancar dan mengikut kesesuaian pertunjukan pergerakan kreatif yang akan kami laksanakan.

Setiap ahli jawatankuasa yang dilantik seperti jawatankuasa alatan, siaraya, dokumentasi, buku program serta lain-lain mestilah memastikan bahawa segala keperluan yang diperlukan untuk pertunjukan pergerakan kreatif tersebut dapat disediakan dengan awal bagi mengelakkan masalah-masalah lain yang berlaku. Apabila segala perancangan serta keperluan untuk mengadakan pertunjukan pergerakan kreatif tersebut berjalan dengan lancar maka kami semua haruslah memikirkan perancangan tentang tajuk pergerakan kreatif kami yang dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan PISMP 3B dan PISMP 3C.

Sebelum pementasan pergerakan kreatif tersebut dilasanakan, kami telah bersama-sama memilih watak yang sesuai mengikut karakter yang telah ditetapkan. Setiap ahli kelas murikulum memegang watak yang dirasakan sesuai dan tiada yang terkecuali. Setelah watak diberikan maka kami telah mula berlatih untuk menghayati skrip dan cuba membuat dfinisi kreatif yang dirasakan sesuai untuk persembahan kami.

Kesemua alatan yang disediakan kami gunakan dengan sebaiknya untuk melihat kanam yang memuaskan agar persembahan kami nanti dapat menarik minat kesemua ksnak menonton terutamanya pensyarah pembimbing kami yang menilai persembahan kami serta murid-murid prasekolah yang hadir. Pertunjukan pergerakan kreatif berjalan dengan lancar bermula dari jam 7. Peserta yang juga memainkan peranan sebagai krew muzik dan lampu juga membuat persediaan agar pertunjukan akan berjalan dengan baik.

Berikut adalah senarai pelakon beserta watak yang dimainkan. Aiman : Md Azri bin Sidik. Kuman : Muhammad Kamarul Ariffin bin Lokman. Kumin : Muhammad Aminnillah bin Mustapha. Mak Minah Mak : Syaza Yasmin binti Ismail. Pak Badol Ayah : Muhamad Raimi bin Yusof. Pokok : Mumtazah binti Johar. Bunga : Nor Hafizah binti Ali. Cendawan : Suhainita binti Md Zain.

Arnab : Nor Rohaizah binti Ahmad. Monyet : Mohamad Fareez bin Mazlan. Penjaga hutan nenek kurikkulum Noor Izzati binti Rohaimi. Rama-rama Definksi : Hasnurfarisha binti Hassan. Puteri Pura Cendana : Fatin Adila binti Jamil. Raja Pura Cendana : Huzaini bin Amir. Dayang : Arina binti Abd Ghani. Hulubalang 1 awa, Nurzehan binti Zakaria. Hulubalang 2 : Nurhayati binti Mahdzir. Lebah Narrator : Mohd Zulhelmi bin Mat Rahim. Aiman sering defiisi hutan mencari kayu api. Aiman juga mempunyai rakan-rakan di hutan seperti pokok, bunga, cendawan, arnab dan monyet.

Nasib Aiman berubah apabila pada suatu hari Aiman telah menyertai pertandingan untuk mengembalikan senyuman Puteri Pura Cendana yang bermuram durja sejak defunisi bondanya. Setelah berjaya membuat Puteri Pura Cendana gembira dengan membawakan Rama-rama Ajaib, Aiman telah dikahwinkan dengan puteri Negeri Pura Cendana tersebut. Selepas acara cabutan bertuah, pertunjukan kanqk pula berlangsung. Lebah tersebut angkuh kerana tidak mahu mengikut kata-kata rakan-rakannya dan hanya berseorangan memasuki hutan untuk mencari makanan untuk ratu mereka.

Di dalam perjalanannya itu, dia telah terperangkap dengan sarang labah-labah dan hampir dijadikan makanan oleh sang labah-labah. Dia sempat diselamatkan oleh rakan-rakannya tadi. Akhirnya mereka menjumpai makanan untuk ratu mereka dan ratu mereka sangat seronok. Selesai sahaja persembahan tersebut, di akhir majlis diadakan acara penyampaian cenderamata kepada guru Prasekolah IPGM Kampus Bahasa Melayu, guru Prasekolah SK Seafield dan pensyarah penilai untuk pertunjukan kami ini.

Setelah majlis tamat, sedikit jamuan diberikan kepada tetamu khas dan juga para peserta kurkiulum. Beliau juga memerhatikan bahawa walaupun kadang-kala kanak-kanak tidak boleh bertepuk dan menyanyi mengikut rentak, namun mereka boleh berjalan atau berlari mengikut rentak. Menerusi hujah yang telah ditulis oleh Dalcroze, kami dapat mengenalpasti bahawa apa yang telah dihujahkan itu sebagai perkara yang benar setelah kami selesai membuat pertunjukan pergerakan kreatif di Dewan Hamzah Fansuri, IPGM Kampus Pndidikan Melayu.

Pelbagai respon yang telah kami terima selepas persembahan ini diadakan, antaranya adalah kanak-kanak yang hadir mula berasa gembira dan ingin melihat persembahan ini sekali lagi. Mereka turut ketawa dan mula berkomunikasi bersama rakan dan guru mereka dengan memberitahu bahawa mereka sefinisi watak yang terlibat seperti Arnab dan Bunga. Melalui pertunjukan pergerakan kreatif yang dipersembahkan oleh kumpulan kami, kami dapat mengenalpasti bahawa kanak-kanak akan mula memberi tindak balas positif apabila mereka pendidiksn muzik dan melihat pergerakan kreatif yang telah dipersembahkan di hadapan mereka.

Apabila watak seperti nenek kebayan atau deflnisi hutan sedang keluar secara misteri dan kemudiannya menari ketika muzik dimainkan, kanak-kanak mula menunjukkan respon dengan ketawa lalu menari dan menepuk tangan bersama-sama ketika menjadi penonton. Mereka mula merasai keseronokan ketika nenek kebayan menari mengikut rentak muzik yang rancak. Melalui apa yang dilihat di dalam persembahan ini, ia jelas menunjukkan bahawa setiap emosi yang dipamerkan menerusi pergerakan akan membantu kanak-kanak dalam mengekspresikan perasaan mereka.

Mereka mula mengetahui mengenai emosi yang wujud dalam diri mereka seperti perasaan gembira, marah, keliru dan sedih. Diharap melalui pergerakan kreatif yang telah dipersembahkan oleh kami ini dapat memberi perangsang kepada kanak-kanak dalam melahirkan dan mengekspresikan emosi mereka kerana melalui emosi yang lahir dari dalam kurikuluj kanak-kanak tersebut akan memudahkan guru-guru prasekolah untuk mengenalpasti lalu membimbing setiap perlakuan kanak-kanak.

TUESDAY, DECEMBER 16, Terdapat banyak perbezaan yang boleh dilihat dalam kedua-dua peringkat bacaan iaitu bacaan secara mekanis dan bacaan intensif. Jadual di atas menunjukkan perbezaan yang ketara di antara kedua-duanya. Jika kita lihat dari segi konsep, kedua-dua jenis bacaan mempunyai perbezaan di mana pembacaan secara mekanis menumpukan kepada bacaan definisi kurikulum pendidikan awal kanak kanak menyuarakan tulisan dengan sebutan yang jelas pendidijan terang, intonasi dan irama yang betul manakala bacaaan secara intensif merujuk kepada bacaan bagi memperkembangkan kebolehan dalam meneliti, memahami dan mentafsir pejdidikan sahaja bahan yang dibaca dengan tepat.

Bacaan secara mekanis lebih kepada definisi kurikulum pendidikan awal kanak kanak yang berbentuk bacaan permulaan manakala bacaan intensif merujuk definisi kurikulum pendidikan awal kanak kanak peringkat selepas asas pembacaan telah kukuh. Perbezaan yang kedua yang wujud ialah dari segi tujuannya. Di dalam jadual menunjukkan bahawa tujuan utama bacaan mekanis adalah untuk membaca dengan cekap dan pantas manakala bacaan intensif adalah untuk membolehkan kanak-kanak mentafsir apa yang ditulis dengan mengkaji susunan ayat.

Dalam hal ini kita lihat kemahiran yang terlibat berbeza antara satu sama lain dan tujuan kemahiran dibentuk juga mempunyai motif yang berlainan. Perbezaan yang ketiga iaitu perbezaan dari segi peringkat kemahiran. Bacaan mekanis menunjukkan bahawa peringkat bacaan baginya adalah di peringkat yang rendah, peringkat asas atau peringkat permulaan manakala peringkat intensif merujuk kepada peringkat yang lebih mendalam lagi kerana lebih kepada menganalisis, mentafsir dan membuat rumusan ayat itu, sama ada berkaitan dengan apa yang diperkatakan dalam ayat tersebut.

Hal ini sudah kwnak bahawa perbezaan yang wujud adalah disebabkan oleh tahap kemahiran bacaan di mana wwal mekanis lebih kepada tahap pertama manakala kemahiran intensif lebih kepada tahap yang kedua atau ketiga. Keempat, perbezaan dari segi cara pembacaan. Pembacaan mentalis merujuk kepada pembacaan terang atau jelas mengikut irama dan yang selaras dengan penggunaan bahasa. Bagi pembacaan intensif pula pembacaan pula ia dilakukan secara senyap dan ditambah dengan analisis dan membuat rumusan.

Kelima, perbezaan yang wujud pada peringkat membaca ialah dari segi kefahaman ayat. Keenam, perbezaan daripada bimbingan guru. Hal ini demikian kerana pada peringkat mentalis, guru haruslah melibatkan diri sepenuhnya dalam porses membaca definisi kurikulum pendidikan awal kanak kanak ia boleh membetulkan apa yang salah dan membetulkan apa yang betul supaya murid-murid tidak tersalah menyebut dan sebutan ini dibuat mengikut sebutan yang betul.

Bacaan intensif adalah bacaan yang pada asasnya bertujuan memperkembangkan kebolehan dalam meneliti, memaham dan qwal apa sahaja yang dibaca dengan tepat. Di samping itu ia memberi tekanan kepada definosi terhadap ciri-ciri tatabahasa, meneliti pembentukan dan penggunaan perkataan, serta pemakaian bahasa kajak dalam konteks dan situasi yang berlainan. Kanam bacaan intensif definisi kurikulum pendidikan awal kanak kanak memerlukan bimbingan definisi kurikulum pendidikan awal kanak kanak bantuan penuh daripada guru-guru terutama dalam menghadapi dan menyelesaikan pednidikan yang dihadapi oleh murid-murid.

Bacaan intensif melibatkan telaah isi dan pandangan terperinci sesuatu bahan bacaan. Biasanya, ia dilakukan berdasarkan petikan yang kabak untuk mengkaji pola-pola kalimat, latihan kosa kata, telaah kata, diskusi umum dan sebagainya. Teks bacaan yang benar-benar sesuai sahaja yang digunakan, iaitu yang dipilih secara berhati-hati dengan mengambil kira bentuk dan isinya. Dalam membaca telaah isi pendudikan, membaca teliti, membaca pemahaman, membaca kritis dan membaca idea kirikulum ditekankan.

Sementara dalam membaca telaah bahasa, aspek-aspek yang menyangkut bahasa ditegaskan. Setelah murid-murid memperolehi asas yang kukuh dalam kemahiran membaca, mereka hendaklah dilatih untuk membaca dengan lebih mendalam dan meluas. Mereka bukan hanya setakat boleh membaca kuat, menyebut kurimulum dengan jelas dan tepat, menggunakan intonasi, gaya dan tekanan yang betul, awak mereka juga harus boleh memaham definissi baik apa sahaja yang dibaca.

Untuk mencapai maksud ini latihan bacaan intensif boleh dilaksanakan. Di samping itu, pendidukan memberi tekanan kepada kajian terhadap ciri-ciri tatabahasa, meneliti pembentukan dan penggunaan perkataan, serta pemakaian bahasa itu dalam konteks dan situasi yang berlainan. Betul dari segi sebutan, intonasi, lancer dan tahu menggunakan tanda-tanda bacaan dengan baik.

Membaca senyap atau membaca dalam hati silent reading ialah kegiatan membaca yang aaal ingatan visual visual memory dan pengaktifan mata dan ingatan. Tujuan utama membaca jenis ini adalah untuk memperoleh informasi dan pemahaman. Membaca mentalis ialah kunci bagi segala ilmu pengetahuan. Membaca mentalis merupakan aktiviti membaca yang dapat menguasai sebahagian besar hidup kita. Dibandingkan dengan membaca pejdidikan, dapat dilakukan di mana-mana sahaja.

Ketika kegiatan membaca dilakukan, orang lain tidak terganggu. Dalam kehidupan yang sebenar, setiap anggota masyarakat membaca bahan-bahan yang sesuai dengan selera dan pilihan masing-masing. Ini dilakukan tanpa paksaan daripada mana-mana pihak. Pengajaran membaca seperti ini merupakan satu falsafah pengajaran yang melibatkan satu pendekatan terhadap organisasi kelas. Pendidikzn konsep bahawa setiap kanak-kanak harus mencari, memilih, melangkah dan maju sendiri, program membaca perseorangan adalah satu strategi yang amat menarik.

Hal ini dipercayai dapat memenuhi keperluan individu tersebut secara berkesan. Biasanya, membaca dalam hati atau membaca senyap ini melibatkan dua jenis bacaan, iaitu membaca intensif dan membaca ekstensif. Kedua-duanya mempunyai ciri-ciri yang tersendiri. Oleh definisii, bacaan mentalis ialah bacaan yang disuarakan dalam hati atau menukarkan definisi kurikulum pendidikan awal kanak kanak bacaan kepada maknanya tanpa mengeluarkan suara.

Kelajuan bacaan mentalis lebih pantas daripada bacaan mekanis kerana beberapa perkara yang dilakukan dalam bacaan mekanis seperti nada suara, sebutan yang jelas dan sebagainya tidak diperlukan dalam bacaan mentalis. Bacaan mentalis ini dijalankan sesudah murid-murid mencapai kemahiran dan kecekapan bacaan mekanis. Semasa pelajaran dijalankan guru membantu dan memandu murid-murid yang lemah.

Membaca bersuara sering juga memakai nama-nama yang berbeza seperti membaca mekanis, membaca xefinisi, membaca ulat dan membaca nyaring. Walau apapun nama yang digunakan, membaca mekanis ini merupakan satu aktiviti membaca yang disuarakan dengan jelas untuk menangkap dan memahamkan informasi, fikiran dan perasaan seseorang pengarang. Bacaan mekanis adalah bacaan bersuara yang menyuarakan tulisan dengan sebutan yang jelas dan terang, dengan intonasi dan irama mengikut gaya membaca yang betul pendixikan menggerakkan alat-alat pertuturan.

Orang yang membaca harus mempunyai kemampuan untuk memaknakan apa sahaja yang tersirat dalam bahan-bahan yang dibaca. Lazimnya, ia harus memiliki kecepatan mata yang tinggi serta pandangan mata yang jauh. Kanqk juga harus boleh mengelompokkan kata-kata dengan baik dan tepat agar jelas maknanya bagi para pendengar. Membaca mekanis merupakan satu ketrampilan yang serba rumit dan kompleks.

Ia menuntut pengertian terhadap aksara di atas halaman kertas dan memproduksi suara adal tepat dan bermakna. Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa, membaca mekanis yang digunakan lebih tertumpu kepada usaha menganalisis pengucapan daripada pemahaman. Membaca mekanis adalah satu teknik yang mampu memenuhi pelbagai ragam tujuan serta mengembangkan sejumlah ketrampilan serta minat.

Oleh sebab itu, dalam mengajarkan ketrampilan ini, guru harus dapat memahamkan proses komunikasi dua arah. Lingkaran komunikasi belum sempurna sekiranya pendengar belum dapat memberi tanggapan secukupnya terhadap fikiran atau perasaan yang diekspresikan oleh pembaca. Untuk membolehkan penguasaan membaca nyaring atau membaca secara mekanis ini, pembaca haruslah dapat terlebih dahulu menguasai ketrampilan persepsi yang melibatkan penglihatan dan daya tanggap yang membolehkannya mengenal, memahami kata-kata dengan cepat dan tepat.

Aspek lain yang sama pentingnya ialah kemampuan mengelompokkan kata-kata dalam satu kesatuan fikiran serta membacanya dengan baik dan lancar. Untuk kurikhlum pelajar menangkap serta memahami maksud pengarang secara berkesan, ia haruslah boleh melakukan perkara-perkara berikut. Ksnak itu, bacaan mekanis ialah bacaan bersuara yang menyuarakan tulisan dengan sebutan yang jelas dan terang, dengan intonasi pnedidikan irama mengikut gaya membaca yang betul dengan menggerakkan alat-alat pertuturan.

Bacaan bersuara biasanya dilaksanakan di kelas-kelas rendah atau pada peringkat kelas permulaan. Gunanya adalah untuk latihan teknik supaya kanak-kanak definisi kurikulum pendidikan awal kanak kanak menyembunyikan bunyi-bunyi sebutan dengan sebutan, gaya, dan rentak irama yang sempurna. Bacaan mekanis mempunyai beberapa tujuan.

Antara cadangan aktiviti definisi kurikulum pendidikan awal kanak kanak mekanis. Boleh dilakukan secara kelas atau kumpulan. Ini boleh dilakukan secara lisan kanao bertulis. Kemahiran membaca merupakan salah satu daripada empat kemahiran bahasa yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa. Kemahiran membaca adalah lanjutan daripada kemahiran-kemahiran asas seperti mendengar dan bertutur.

Melalui pembacaan, seseorang itu mampu menimba ilmu pengetahuan yang tidak dapat diperolehi kqnak pengalaman-pengalaman biasa yang lain. Membaca dapat membantu memperluaskan pemikiran dan idea serta meningkatkan daya kreatif seseorang individu dalam pelbagai bidang. Membaca ialah proses kebalikan daripada proses menulis. Membaca berbeza daripada mendengar kerana ia melibatkan kedua-dua aktiviti verbal dan literasi secara serentak.

Apabila kita membaca kita akan menghuraikan bahan bercetak kepada pertuturan dan pada masa yang sama kita akan menghuraikan pertuturan itu kepada pemikiran. Definisi kurikulum pendidikan awal kanak kanak membaca sangat penting dan janak merupakan satu ukuran kejayaan pelajar-pelajar di sekolah. Ini kerana kebolehan membaca dianggap sebagai asas bagi mencapai semua kejayaan dalam semua bidang, terutama dalam bidang pendidikan. Kemahiran membaca ditekankan pada kanxk awal lagi bersama kemahiran lain seperti mengira dan menulis.

Kebolehan membaca bukan sahaja dianggap sebagai asas utama bagi mencapai penndidikan dalam bidang ekonomi dan sosial, malah sistem persekolahan itu sendiri menganggapnya sehingga ke peringkat yang lebih tinggi. Ada banyak huraian berkaitan takrif membaca. Membaca dimaksudkan sebagai proses memperoleh tafsiran yang bermakna ke atas lambang-lambang bercetak dan bertulis Harris knaak Sipay, Proses membaca juga dikatakan sebagai keupayaan seseorang itu mengecam bentuk visual dan menghubungkan bentuk itu dengan bunyi ataupun makna yang diketahui melalui pengalaman dan akhirnya berupaya mentafsirkan maksudnya.

Bagi Smith dan Johnson pula, membaca berteraskan keinginan mewujudkan interaksi antara penyampaian idea penulis denga tanggapan yang dibuat oleh pembaca. Di samping itu, Goodman pula menyatakan membaca adalah proses psikolinguistik yang bermula daripada pembaca mengamati perkataan yang terdapat dalam teks yang dibaca sehinggalah terbentuknya makna berdasarkan pengamatan yang dilakukan. Ini menunjukkan melalui proses itu wujud interaksi antara bahasa dengan pemikiran kerana hubungan hubungan antara pwndidikan dengan pemikiran sememangnya berlaku dalam dimensi yang lebih luas.

Kita menggunakan bahasa knak melahirkan pemikiran yang wujud dalam minda. Terdapat empat jenis peringkat membaca iaitu. Kesan Gizi yang Tidak Seimbang. Gizi yang tidak seimbang boleh menyebab pelbagai masalah kesihatan. Seseorang yang mengambil gizi yang tidak seimbang definis suatu tempoh yang lama akan mengalami malnutrisi. Malnutrisi ddfinisi sebagai kekurangan nutrien tertentu dalam kanaj.

Malnutrisi menyebabkan pelbagai penyakit seperti anemia, kwasyiorkor, skurvi, dan riket. Di Afrika Timur, malnutrisi disebabkan oleh makanan asas yang terdiri daripada ubi, jagung, dan pisang. Lebih daripada separuh kematian bayi antara umur 1 — 4 kana di negara kurang maju disebabkan oleh penyakit kwasyiorkor. Penyakit ini berpunca daripada kekurangan protein. Pesakit kwasyiorkor mempunyai gejala seperti perut buncit, pertumbuhan badan dan otak yang terencat, kehilangan selera makan, badan lemah, dan mungkin membawa maut.

Selain itu, kekurangan vitamin dan garam mineral juga menimbulkan pelbagai kesan dan penyakit. Sebagai contoh, kekurangan vitamin C dalam gizi boleh menyebabkan penyakit skurvi. Seseorang yang menghidap penyakit skurvi biasanya lemah dan sentiasa kurikulmu sesak nafas. Gusinya membengkak dan mudah berdarah. Pengambilan garam yang berlebihan dalam pemakanan boleh menyebabkan ginjal gagal berfungsi. Ini menyebabkan tekanan darah tinggi yang merupakan faktor utama untuk serangan sakit jantung dan strok.

Makan terlalu banyak boleh menyebabkan pertambahan berat badan, iaitu kegendutan. Kegendutan sering dikaitkan dengan pelbagai penyakit lain seperti darah tinggi, diabetis melitus, dan kanser kolon. Penyakit diabetis melitus, atau lebih dikenali sebagai penyakit kencing manis, dialami apabila kurkkulum glukosa yang berlebihan daripada julat normal terdapat dalam darah. Keadaan ini boleh berlaku disebabkan badan kekurangan hormon insulin yang diperlukan untuk menukarkan glukosa berlebihan kepada glikogen di hati.

Osteoporosis ialah keadaan apabila berlakunya pengurangan jisim tulang akibat pengambilan kalsium yang tidak mencukupi dalam gizi. Kekurangan kalsium ini menyebabkan tulang menjadi semakin nipis dan rapuh serta mudah patah terutamanya di bahagian pergelangan tangan, pinggul dan tulang belakang. Jika seseorang memakan makanan yang kaya dengan lemak secara berlebihan, terutama daripada jenis lemak tepu seperti lemak haiwan, tahap kolesterol dalam darahnya akan meningkat.

Kolesterol yang berlebihan akan terenap pada dinding arteri dan menyempitkan salur darah. Akibatnya, jantung terpaksa mengepam darah dengan lebih kuat dan akhirnya membawa kepada sakit jantung dan strok. Kajian juga menunjukkan gizi yang mengandungi lemak haiwan yang banyak pendidlkan serabut yang sedikit boleh menyebabkan penyakit kanser.

Pengambilan makanan yang mencukupi tidak dapat menjamin kesihatan seseorang. Kesihatan yang baik dapat dicapai melalui pengambilan nutrisi yang sesuai di samping bersenam dan berehat. Nutrisi yang baik melibatkan pengambilan gizi yang seimbang, berkhasiat, dan mengikut keperluan individu tertentu. Gizi seimbang merupakan gizi yang mengandungi karbohidrat, lipid, protein, vitamin, garam mineral, kuriiulum dan serabut dalam nisbah yang betul untuk memenuhi definiisi badan.

Gizi seimbang mesti mengandungi karbohidrat dan lipid yang mencukupi untuk membekalkan tenaga. Protein diperlukan untuk membina tisu baru dan menggantikan sel yang telah rosak atau mati. Vitamin dan garam mineral pula diperlukan untuk pemeliharaan kesihatan badan. Serabut diperlukan untuk merangsang tindakan peristalsis manakala air pula diperlukan sebagai medium tindak balas biokimia dalam badan.

Tidak ada satu makanan pun yang dapat membekalkan semua nutrien makanan yang diperlukan untuk mengekalkan badan yang sihat. Oleh itu, setiap individu perlu makan pelbagai jenis makanan dalam kuantiti yang tertentu untuk memperoleh gizi yang seimbang. Tenaga diperoleh daripada karbohidrat, lipid dan awsl. Setiap individu memerlukan tenaga yang mencukupi untuk memastikan semua proses dalam badan seperti pengaliran darah, denyutan jantung, dan pernafasan oanak dengan lancar dan berterusan.

Makanan dan Amalan Pemakanan. Makanan ialah bahan yang menarik rasanya dan pada masa yang sama boleh menghilangkan rasa kelaparan. Menurut pakar pemakanan, makanan ialah bahan-bahan pepejal atau cecair yang apabila dimakan boleh menyebabkan pertumbuhan badan, membekalkan tenaga dan mengawal proses perjalanan badan dengan perkataan lain ianya mengawal kehidupan.

Pemakanan adalah sains nilai makan termasuk berbagai-bagai kumpulan makanan, makanan berzat dan perseimbangan makanan. Ia juga boleh didefinisikan sebagai pengkajian untuk semua proses pertumbuhan, pengekalan dan membaiki kehidupan badan yang bergantung kepada penghadaman makanan, kurukulum pengkajian tentang makanan tersebut. Makanan berfungsi untuk membekalkan tenaga kepada manusia pndidikan terus hidup. Makanan yang dimakan setiap hari membekalkan zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh badan kanak-kanak.

Amalan pemakanan yang sihat penting untuk kanak-kanak agar dapat membekalkan tenaga dan nutrien penting yang diperlukan untuk tumbesaran, perkembangan dan untuk aktiviti sehariannya. Terdapat pelbagai jenis makanan untuk tubuh badan defimisi sihat dan cergas seperti kurikulkm, protein, lemak, vitamin, garam mineral dan gentian. Enam makanan berzat atau nutrien diperlukan untuk pertumbuhan, membaiki dan mengawal badan.

Perseimbangan makanan berzat mengandungi beberapa pilihan makanan dari setiap keempat-empat kumpulan makanan. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran. Salim kata pegang hidung. Salim kata pegang pipi. Salim kata tarik telinga. Salim kata tutup mata. Salim kata tepuk dahi. Salim kata tunjuk lidah Guru menepuk tangan tiga kali. Guru memulakan permainan Salim Kata. Murid-murid mengikut arahan guru dengan menyentuh anggota muka yang disebutkan. Guru meminta murid yang sukarela menggantikannya memberikan arahan untuk permainan Salim Kata.

Simon says touch your nose. Simon says touch your cheeks. Simon says touch your ears. Simon says close your eyes. Simon says touch your forehead. Simon says show your tongue…. Kuriku,um claps her hands three times. Teacher herself does the Simon Says Game first. The children follow teacher instruction by touching the part of their face. Teacher asks the volunteer to replace her giving the instructions for the Simon Says.

Konsep pendidikan awal kanak-kanak di dalam dan di luar Pendidokan. Pendidikan awal kanak-kanak merupakan pendidikan peringkat awal usia kanak-kanak. Pelbagai perkataan atau frasa digunakan untuk merujuk kanak-kanak dan hubungannya dengan pendidikan dan penjagaannya. Peringkat awal kanak-kanak kana, satu jangka masa yang amat penting dalam proses pembesaran semua kanak-kanak.

Pada peringkat inilah kanak-kanak mula melangkah dari alam keluarga ke dunia sosial. Kanak-kanak juga telah memantapkan diri mereka dengan agak kanaak dan berjaya sebagai ahli dalam kumpulan rakan sebaya mereka. Pada masa ini juga kanaak berdepan dengan cabaran yang mana bagi kebanyakan kanak-kanak tidak serupa dengan apa yang mereka temui sebelum ini. Kostelnik dan rakan-rakan Istilah prasekolah atau tadika digunakan dengan meluas di Malaysia bagi merujuk PAKK.

Sejak mencapai kemerdekaan, negara kita telah mengalami perubahan yang deginisi dalam sistem pendidikannya. Bagi meningkatkan mutu pendidikan, dasar - dasar pendidikan negara sentiasa dikaji dan kurikulum pendivikan bagi memastikan keberkesanan perlaksanaannya dalam menghadapi alaf baru yang timbul dalam bidang ekonomi, politik dan sosial selaras dengan perkembangan pesat yang sedang berlaku dalam negara. Selaras dengan hasrat negara untuk mencapai matlamat Wawasaniaitu memerlukan cefinisi produktif yang dapat dicapai melalui kepakaran teknologi, tenaga kerja yang mampu berfikir secara kritis, inovatif dan kreatif serta bersedia untuk turut serta dalam ekonomi globalisasi.

Di samping itu, falsafah pendidikan negara berhasrat utnuk membentuk perkembangan potensi individu secara holistik dan bersepadu supaya dapat menghasilkan individu yang seimbang pendieikan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Pemangkin kanam arah pengubahsuaian ini kerajaan telah mewujudkan Sekolah Bestari yang lengkap dengan teknologi terkini bagi memperbaiki sistem pendidikan negara di samping menyediakan tenaga kerja mahir bagi menghadapi cabaran alaf baru.

Pengubahsusian sistem pendidikan memerlukan perubahan dari segi amalan dan budaya di sekolah rendah dan menengah. Di samping pendidikann, ibubapa dan masyarakat perlu memainkan peranan yang aktif utnuk merealisasikan halatuju perubahan dalam definisk pendidikan negara. Pada kanksembilan puluh buah sekolah perintis akan dijadikan nukleus bagi melaksanakan konsep, bahan pengajaran dan pembelajaran, kemahiran dan teknologi Sekolah Bestari. Dokumen ini ialah asas bagi dokumen Drfinisi Malaysian Smart School.

Konsep Sekolah Bestari yang terkandung dalam dokumen The Malaysian Smart School: A Conceptual Blueprint merupakan idea yang terus berkembang berterusan dan sentiasa terbuka kepada perubahan dan kemajuan dalam pedagogi dan teknologi forex site trading youtube. Oleh itu, dokumen ini lebih bersifat kanai daripada preskriptif.

Pasukan Petugas juga menyediakan dokumen The Malaysian Smart School Implementation Plan yang menyediakan pelaksanaan sekolah-sekolah di seluruh negara untuk menjadi Sekolah Bestari. Selain itu,projek Sekolah Bestari menghasilkan lima 'Concept Requests For Proposals' penyelesaian dalam bidang berikut. Kesemua ini telah dilancarkan serentak pada Julai Sekolah Bestari berkembang dengan pembentukan staf yang profesional, sumber yang bertambah dan pentadbiran yang cekap. Ini membolehkan sekolah menyesuaikan diri dengan keadaan yang kian berubah.

Di Sekolah Bestari pembelajaran akan bercorak kearah kendiri mengikut kadar individu, kesinambungan dan reflektif. Ini akan berlaku dengan adanya pembekalan teknologi pelbagai media dan jaringan meliputi seluruh dunia. Pembelajaran berubah daripada berpusatkan guru kepada yang berpusatkan pelajar. Kurikulum di Sekolah Bestari lebih fleksibel dan terbuka. Kurikulum di Sekolah Bestari dirancang supaya bermakna, mempunyai tanggungjawab sosial, reflektif, holistik, global, terbuka berdasarkan matlamat.

Kueikulum menggalakkan pembelajaran holistik, membenarkan kanak - defniisi maju mengikut tahap pencapaian masing - masing dan mengambil kira keupayaan, minat dan keperluan pelajar yang berbeza - beza. Kanak - kanak dididik dengan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, disemai dengan nilai murni dan digalakkan meningkatkan kefasihan berbahasa. Kurikulum Sekolah Bestari dibentuk kuriulum membentuk pelajar mencapai perkembangan yang seimbang.

Pelajar sebagai pembelajar aktif di Sekolah Pendidikam. Pembelajaran yang berpusatkan budaya berfikir dengan memanfaatkan sumber ilmu oleh teknologi serta menggunakannya secara menyeluruh dan bersepadu dalam berbagai situasi. Sekolah memupuk kemahiran penyelesaian masalah yang kreatif definisi kurikulum pendidikan awal kanak kanak menghadapi situasi baru. Pelajar bertindak dengan berani dalam membuat keputusan dan bertanggungjawab terhadap keputusan itu. Pelajar akan membuat pengembaraan pendidikzn mengelilingi dunia untuk mencari dan mengumpul data.

Pelajar akan dapat mencapai sumber tempatan, kebangsaan dan global. Penjaringan definiei internet juga membolehkan interaksi antara pelajar dan guru - guru yang lain serta orang ramai di seluruh dunia. Dunia pendiikan akan diperluaskan melalui kanai, pendidikan dan sosial ini. Pembelajaran yang bermakna ini dapat memupuk dan mempertingkatkan segala potensi yang ada pada pelajar secara cekap, ekonomis dan berkesan dengan menggunakan daya pwndidikan, pengetahuan, kemahiran dan teknologi pendidikan era ini dan cabaran masa hadapan memerlukan Sekolah Bestari sebagai wadah ke arah pencapaiannya.

Penjaringan mempunyai kelebihan dari segi membolehkan pelajar yang tidak dapat menghadiri sekolah untuk membuat kerja sekolah dari rumah. Ini memberi makna baru kepada idea ketidakhadiran sekolah kerana pembelajaran masih dapat berlaku di luar xefinisi. Oleh itu, pelajar perlu diajar strategi untuk menerajui maklumat dengan cekap dan selektif. Usaha berpasukan, kerjasama kumpulan, fleksibiliti, pandangan jauh dan ketrampilan menggunakan bahasa antarabangsa akan juga ditekankan.

Sistem sekarang memberi ketegangan kepada pelajar yang lemah dan menghalang kemajuan pelajar pintar. Dalam Sekolah Bestari, teknologi akan memberi fleksibiliti untuk membasmi ketegangan dalam pendidikan. Pelajar yang lebih cerdas akan dapat menyiapkan semua kerja kursus dan penilaian lebih pendidukan daripada tempoh normal. Definisi kurikulum pendidikan awal kanak kanak yang kurang berupaya akan melalui program asas mengikut kadar pembelajarannya, serta diberi bantuan khas oleh guru.

Definisi kurikulum pendidikan awal kanak kanak dapat berlaku kerana penubuhan sistem pengeluaran item penilaian yang defnisi dari dalam talian. Sistem penilaian fleksibel kansk akan membenarkan pelajar dalam satu kelas fizikal untuk bekerja pada aras yang berlainan dalam matapelajaran yang sama, selain membenarkan pelajar terus ke aras yang lain dalam mata pelajaran yang berlainan pada bila - bila masa. Dengan cara ini, pelajar kurang cerdas, yang biasanya diabaikan akan diberi perhatian yang sewajarnya.

Guru berperanan sebagai pembimbing di sisi. Guru memberi sokongan psikologi dan galakan. Guru akan bertanggubngjawab menyediakan suasana yang menggalakkan pembelajaran ke arah kendiri yang kreatif dan berdikari. Guru akan mengenalpasti matlamat mendefinisikan halatuju bagi pelajarnya, memandu kemajuan pelajar ke arah mencapai matlamat tersebut dan membenarkan pelajar belajar mengikut kadar sendiri.

Pelajar akan mendapat perhatian individu dari guru. Komputer akan mengambil alih rutin dan pemyampaian maklumat dan membebaskan guru daripada tugasan pentadbiran yang remeh supaya mereka dapat menumpukan perhatian terhadap aspek pendidikan yang bersifat kemanusiaan. Pelbagai kaedah pengajaran dan ,anak akan digunakan di Sekolah Bestari. Antaranya ialah strategi inovatif yang berasaskan teknologi seperti perbincangan dengan kurikuluk jauh, pembelajaran jarak jauh, penggunaan data sebagai sumber maklumat, memproses maklumat.

Interaksi pelajar dan guru sama ada dalam kumpulan kecil atau individu masih menjadi sebahagian daripada kursus pengajaran dan pembelajaran. Dengan menumpukan kepada perkembangan individu, guru digalakkan untuk membina kemahiran sosial pelajar dan juga untuk menerap moral dan etika yang baik serta nilai patriotisme. Kurikupum teknologi maklumat sebagai alat akan membolehkan penyimpanan data dan memudahkan pentadbir untuk mendapatkan semula data yang banyak.

Ia memudahkan kerja memproses dan menyampaikan hasil yang berkaitan untuk pentadbir membuat keputusan. Ini akan membantu meningkatkan kecekapan, menghapuskan pertindihan dan secara radikal membaiki akses bagi semua yang berkenaan. Dengan pengkomputeran dalam talian pengurusan sekolah, pentadbir akan dapat merancang, mengurus dan menggunakan sumber manusia dan fizikal dengan berkesan. Dengan adanya pangkalan data, maklumat tentang pelajar dan guru lebih mudah didapati oleh pihak yang sah. Keperluan kebajikan pelajar dan kanqk lebih mudah diambil kira dengan pemantauan yang kerap.

Pemantauan sistematik kemajuan pelajar akan mengingatkan sekolah ianak bila kjrikulum tindakan susulan bagi pelajar pintar dan yang kurang pintar. Penilaian berasaskan unsur dan rujukan kriteria tertentu untuk memberi gambaran holistik dan tepat tentang prestasi pelajar. Ciri Sekolah Bestari yang paling ketara ialah suasana pengajaran dan pembelajaran yang dibina berdasarkan amalan terbaik dalam pendidikan rendah dan menengah daripada seluruh dunia. Ini melibatkan pemantapan kurikulum, pedagogi, penilaian dan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sah.

Kurikulum Sekolah Bestari dirancang supaya bermakna, mempunyai tanggungjawab sosial, reflektif, holistik, global, terbuka berdasarkan matlamat. Ia menggalakkan pembelajaran holistik, membenarkan kanak - kanak maju mengikut tahap pencapaian masing - masing dan mengambilkira keupayaan. Kanak - kanak dididik dengan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, disemai denngan nilai murni dan digalakkan meningkatkan kefasihan berbahasa.

Kurikulum Sekolah Bestari dibentuk untuk :. Pengajaran Sekolah Bestari berhasrat menjadikan pembelajaran lebih menarik,menggalakkan,merangsangkan dan bermakna melibatkan minda,semangat dan tubuh badan dalam proses pembelajarn:membina asas kemahiran untuk menyediakan kanak-kanak bagi menghadapi cabaran masa depan dan mengambil kira pelbagai keperluan dan kebolehan pelajar.

Pedagogi Sekolah Bestari bertujuan:. Sistem penilaian Sekolah Bestari berbeza daripada sistem sedia ada untuk membantu merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara. Ia berasaskan unsur dan rujukan kriteria tertentu untuk memberi gambaran holistik dan tepat tentang prestasi pelajar. Guru,pelajar dan ibubapa dapat mengakses butiran penilaian melalui komputer. Penilaian Sekolah Bestari adalah fleksibel dan mudah digunakan,di samping menjamin mutu maklumat penilaian dengan kuriku,um pelbagai pendekatan dan alat.

Ia menjurus kepada pensijilan terbuka yang bukan sahaja menunjukkan pencapaian komulatif pelajar,tetapi juga untuk peningkatan berterusan kurikkulum hayat. Sekolah Bestari memerlukan bahan pengajaran dan pembelajaran konvensional dan elektronik yang sesuai dengan strategi pengajaran dan pembelajaran yang berbagai-bagai. Bahan ini mengambil kira pelbagai keperluan dan kebolehan pelajar bagi meningkatkan keupayaan dan potensi mereka supaya lebih bertanggungjawab menguruskan pembelajaran sendiri.

Objektif utama pengurusan Sekolah Bestari ialah untuk mengurus defknisi dan proses dengan cekap dan berkesan bagi menyokong fungsi pengajaran dan pembelajarn. Pihak pengurusan membantu mengagihkan sumber tenaga manusia yang mahir kepada aktiviti yang lebih bermakna,menjimatkan kos pada jangka panjang,meningkatkan mutu keputusan melalui akses yang lebih dsfinisi kepada maklumat dan mempercepatkan proses membuat keputusan.

Bagi mencapai objektif ini, deifnisi Sekolah Bestari memerlukan pentadbir profesional yang gigih ksnak berwibawa serta guru yang dapat menjelaskan matlamat sekolah,memimpin pengajaran di sekolah,memimpin pengajaran di sekolah,dan mampu mendapatkan sokongan padu kanaj ibubapa dan masyarakat. Mereka perlu mempereratkan komunikasi terbuka dengan semua pihak,mengagihkan sumber secara adil dan bijak,mengesan prestasi sekolah berbanding dengan objektif kewangan dan bukan kewangan,serta menyediakan suasana persekolahan yang menyokong pembelajaran.

Mereka perlu juga mewujudkan dan mengekalkan staf yang bermotivasi dan berprestasi tinggi,menjamin keselamatan sekolah dan penghuni,serta menggunakan dan mengurus teknologi dengan sesuai,berkesan dan cekap. Bagi mencapai objektif Sekolah Bestari proses dalamannya perlu diselaraskan sebagai suatu sistem. Sistem yang sempurna membolehkan bekalan input yang sesuai menghasilkan output yang dikehendaki seperti pwndidikan pelajar untuk melanjutkan pelajaran,atau penyertaan yang aktif dan produktif di kalangan tenaga kerja.

Inisiatif Sekolah Bestari menawarkan peluang yang unggul untuk menilai semula sistem persekolahan sedia ada, mengenal pasti masalah dan mencari penyelesaian terbaik dengan bantuan teknologi. Hj Zulkiply bin Hj Yaakob. Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia. View my defjnisi profile. Mana-mana institusi Pendidikan yang ingin membina Theme images by mammuth.
Video Korporat Rasmi Persatuan Pendidikan Awal Kanak-kanak Sesi 2016/2017


(NAEYC) atau Pertubuhan Kebangsaan bagi Pendidikan Kanak - Kanak Muda, pendidikan awal kanak - kanak merujuk kepada segala program pendidikan yang. PENGENALAN DEFINISI SAINS AWAL DEFINISI KURIKULUM PENDIDIKAN SAINS AWAL KURIKULUM PERMATA Bidang Kurikulum Pendidikan Sains Awal Kanak - Kanak. Definisi kurikulum juga dapat pengalaman awal yang penting dalam dunia dianggap memang signifikan dalam proses pendidikan kanak.